top of page

ייעוד וחזון החברה

ייעוד החברה:

הגדלת ערך החברה לרווחת התושבים, המושבים והמועצות השותפות – על ידי מיצוי מיטבי ובר קיימא של גורמי הייצור שברשות החברה: כוח אדם, קרקע ומים. נוסף על כך, ייצור תוצרת חקלאית איכותית ובטוחה, כל הדרך מהשדה לצרכן ופיתוח מגוון מקורות ההכנסה של החברה בהתבסס על משאביה.

 

חזון החברה:

מושבי הנגב תוביל באיכות התוצרת החקלאית תוך מיצוי מיטבי ובר קיימא לאורך זמן של משאביה לרווחת תושבי האזור, לקוחותינו ושותפינו, תוך שמירה על ערכי הסביבה וההתיישבות.

 

ערכי החברה:

אחיזה בקרקע וחקלאות – מושבי הנגב אינה חברה רק למטרות רווח כלכלי, אלא חלק מהמפעל הציוני הדוגל בחיזוק ושימור ההתיישבות בנגב תוך שמירה על הקרקע ועיבודה. לאורך השנים החברה שמרה על יכולת הייצור העצמי של המשק, בשגרה ובחירום, יחד עם מתן הזדמנויות תעסוקה לתושבי האזור.            

 

קיימות ואחראיות סביבתית – לצד השמירה על הקרקע, החברה דוגלת בשימור הקרקע ובשמירה על ערכי הסביבה והמערכות האקולוגיות באזור. זאת על ידי צמצום הזיהום וניצול יעיל וחסכוני של מאבי המים הנמצאים במחסור.

 

מקצועיות – שמירה על רמה גבוהה של מקצועיות, יצירתיות, ידע ומידע ושימוש באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לצורך הגברת התנובה והתוצרת. שמירה על איכות התוצרת החקלאית ועל בטחון המזון ובריאות הציבור תוך מתן דגש קפדני אודות התרבות החקלאית.

 

חיבור לסביבה – החברה היא נוף המולדת, הוקמה וקיימת עבור המושבים והתושבים, מכבדת את שכניה בסביבה ללא הבדל דת ומין, ומהווה עבורם מקור לרווח ורווחה מחד, וגאווה והזדהות מאידך.      

 

מטרות החברה:

  • מקסום פוטנציאל הרווח לטובת התושבים, המושבים והמועצות השותפות

  • מתן שירות מיטבי ויצירת ערך ללקוחותינו, לשותפינו ולבעלי העניין תוך שמירה על ערכי החברה

  • שמירה על הקרקע שהופקדה בידנו כנאמני מדינה ושימורה, מתן כבוד לערכי המדינה, הסביבה וההתיישבות

  • מיצוי מיטבי של גורמי הייצור: קרקע ומים – להפקת מקסימום תנובה איכותית, בריאה ובטוחה – במינימום משאבים.

  • פיתוח ומיצוי ההון המשאב האנושי, המשאב החיוני והחשוב ביותר של החברה, הגברת היוזמה והעצמאות ותחושת המחויבות של העובדים להשגת מטרות החברה ומימוש ייעודה תוך שמירה על ערכיה.

  • פיתוח מקורות הכנסה משלימים ותחליפיים תוך ניצול הזדמנויות ושיתופי פעולה אפשריים, בהתבסס על משאבי החברה.

bottom of page