top of page

מאגרים

בנגב המים הם משאב בחסר. חברת קולחי הנגב הוקמה כדי לתת מענה לאספקת מים יציבה, בטוחה ואמינה לאורך כל השנה.

infografic2.21.jpg

המים של חברת קולחי הנגב הם למעשה מי ביוב מושבים אשר מגיעים מהערים: באר שבע, אופקים, רהט, ערוער, נתיבות, דימונה ומושבי האזור. קולחי הנגב מטפלת במים ומספקת אותם לחקלאות בהתאם לתקנים המאושרים על ידי משרד הבריאות ולפי התקן של המדינות החברות בOECD  .

לפעילות זו יש שני יתרונות: 1) אקולוגי – במקום לזהם את הנחלים והסביבה במי ביוב, חברת קולחי הנגב קולטת את המים. 2) חקלאי – על ידי טיפול במי הביוב, יכולה חברת מושבי הנגב לגדל מגוון גידולים במקומות שמעולם לא חלמה עליהם ובכמויות גדולות.

infografic2.3.jpg

לאחר הטיפול במי הביוב ועד להגעתם לשטחים החקלאיים, קולחי הנגב אוגרת את המים בארבעה מאגרים אשר פרוסים במרחב, איגומם מעניק לחברה יכולת ויסות של המים לפי לחצים וצרכי השקיה. בעקבות גדילה בכמות הקולחים שמגיעים מהערים, מתוכננים לקום עוד שני מאגרים בנפח איגום כולל של כ-5.2 מיליון קוב.

bottom of page