top of page

קולחי הנגב

קולחי הנגב הינה חברת בת של 'מושבי הנגב', החברה הוקמה בשנת  2004 כמפעל להשבת קולחים לחקלאות. קולחי הנגב מייצרת ומספקת מים להשקיית החקלאות בנגב באמצעות טיפול וטיהור שפכי באר שבע ואופקים. לשם כך, הוקם בשדה תימן מתקן שלישוני מן המתקדמים בעולם, הכולל מערכת סינון וחיטוי מים ברמה שלישונית על פי הסטנדרט של ה-OECD. בד בבד, הוקמו מערכות איגום והולכה לשטחים חקלאים ולגינון עירוני.

כיום, קולחי הנגב משיבה ומטהרת כ-15 מיליון קוב מי קולחים מדי שנה, כאשר הצפי הוא להגיע לכמות של 20 מיליון קוב בשנים הקרובות.

 

כמו כן, קולחי הנגב קולטת כ-3 מילון קוב מים שניוניים בשנה ממט"ש (מתקן טיהור שפכים) נתיבות הכוללים את שפכי העיר נתיבות, יישובי הסביבה ומחלבת טרה. קליטת המים, איגומם והולכתם לשטחים החקלאיים הנגב המערבי.

 

בשנת 2014 הגיעה חברת קולחי הנגב גם לדימונה על מנת לטפל בשפכי הסביבה, זאת מתוך שליחות וציונות. כיום, החברה קולטת כ-1.6 מיליון קוב בשנה ממט"ש דימונה ומעבירה את המים להשקיה חקלאית.

 

פעילויות נוספות של קולחי הנגב במרחב: תפעול מלא של מכון טיהור השפכים טלאור אשר נותן פתרון קצה לרפתות לשפכים של מועצה אזורית מרחבים. המט"ש נמצא בסמוך לפרדסי מושבי הנגב. יתר על כן, קולחי הנגב דואגת לפתרון קצה לשפכים המיוצרים במשחטת עוף הנגב, לשם כך שידרגה החברה לאחרונה את מערך השאיבה על מנת לבצע השקיה אינטנסיבית של גידול החוחובה הנמצא בסמוך.

 

חברת קולחי הנגב מחזיקה  בארבעה מאגרי קולחים עם נפח איגום כולל של כ-5 מילון קוב. בקרוב עתידים להיבנות עוד שני מאגרים: מאגר מרחבים ומאגר נתיבות החדש אשר יכפילו את כושר האיגום של מי הקולחים.

קולחי באר שבע מאוחד:

מאגר אריה (שדה תימן) – נפח איגום: כ-1,100,000 קוב.

מאגר תפרח – נפח איגום: כ-2,000,000 קוב.

מאגר נבטים - נפח איגום: כ-1,000,000 קוב.

מאגר מרחבים – יוקם בקרוב, נפח איגום: כ-3,700,000 קוב.

 

קולחי נתיבות:

מאגר נתיבות – נפח איגום: כ-400,000 קוב.

מאגר נתיבות החדש – יוקם בקרוב, נפח איגום: כ-1,500,000 קוב.

 

קולחי דימונה:

מאגר דימונה – נפח איגום: כ-500,000 קוב.

 

החברה פורסת קווי הולכה רבים בנגב על מנת להנגיש את מי הקולחים לחקלאי האזור: משדה תימן הונחקו 24" מזרחי שמגיע עד למאגר נבטים, באורך של כ-? ומספק מים לארגונים חקלאיים לאורך התוואי, גם בנתיבות הונח קו טלסקופי 24"-20"-16" שיוצא ממאגר נתיבות באורך של 17 ק"מ ומעניק אפשרויות השקיה רבות לחקלאי האזור. בדימונה החברה מספקת מים לשתי חוות חקלאיות – ובקרוב יונח קו 16" מערערה לדימונה ותבוצע התחברות מקו ערוער עד למאגר נבטים כפתרון לעודפי הקולחים באזור דימונה.

 

גינון עירוני:

קולחי הנגב מספקת קולחים שלישוני לגינון עירוני:

1. באר שבע – כולל פארק נחל באר שבע בכמות של 800,000 קוב בשנה.

2. אופקים – כולל פארק אופקים בכמות של 200,000 קוב בשנה.

 

קולחי הנגב חולשת על מרחב הנגב מדימונה בדרום ועד נתיבות בצפון. החברה קולטת את שפכי הביוב של עיריית באר שבע, אופקים, נתיבות ודימונה ומשיבה אותם לחקלאות, ובמקביל היא פותרת את הבעיות האקולוגיות של מי הביוב שבעבר זיהמו את הנחלים בנגב. בעזרת המפעל האדיר של קולחי הנגב, ממשיכה חברת האם "מושבי הנגב" לצבוע את הנגב בירוק.

bottom of page