top of page
אודות חברת מושבי הנגב

מושבי הנגב הינה בין החברות החקלאיות הגדולות והמובילות בישראל. החברה הוקמה בשנת 1958 ע"י 34 מושבים מהמועצות האזוריות מרחבים ושדות נגב, מושבי המ.א בני שמעון ושער הנגב וכן שלושה מושבים מהמועצה אזורית אשכול. עיקר פעילותה בתחום עיבוד וגידול תוצרת חקלאית: ירקות, מטעים, תבואות וגידולים נוספים. שטחי החברה מתפרסים באזור הנגב המערבי על פני כ-130,000 דונם.

בשנת 2004 הקימה מושבי הנגב חברת בת בשם קולחי הנגב שהינה ספק מי קולחים. קולחי הנגב מספקת מים לחקלאי הדרום ולגינון עירוני. זרוע נוספת של מושבי הנגב הינה פעילות בתחום הנדל"ן המניב.

ציוני דרך משמעותיים בחברה
ציוני דרך משמעותיים בחברה

2018
חניכת בית אריזה

חניכת בית אריזה חדש בלב הריכוז הלוגיסטי המופעל בטכנולוגיה מתקדמת

1985
הקמת המאגר הראשון

מאגר אריה המשמש את החברה להשקיית גידולים באזור שדה תימן.

1958
הקמת "מושבי הנגב" כתאגיד קואפרטיבי

הקמת "מושבי הנגב" כתאגיד לפיתוח אזורי של המושבים המועצות האזוריות: מרחבים, שלחים ועזתה.

2004
ייסוד קולחי הנגב

הקמת "קולחי הנגב" המספקת מים מושבים לחקלאות ולגינון עירוני.

1963
מיזוג

הקואופרטיב רוכש את חברת "דגנים בנגב" והופך לחברת "מושבי הנגב" בע״מ.

שיתופי פעולה
bottom of page